ElliNet –netiketti

Opiskelija-asunnot Oy Joensuun ELLIN TIETOLIIKENNEVERKON KÄYTÖN SÄÄNNÖT - NETIKETTI

JOHDANTO

 1. Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin tavoitteena on tarjota asukkailleen hyvät mahdollisuudet tietoliikenneyhteyksien käyttöön. Hyvien työskentelyolojen takaamiseksi on tarpeen noudattaa seuraavia sääntöjä, joiden tarkoituksena on määritellä verkon käyttäjille oikeutensa ja velvollisuutensa.
 2. Säännöt perustuvat seuraaviin yleisperiaatteisiin:
  • Kaikilla on mahdollisuus asialliseen käyttöön.
  • Muille ei saa aiheuttaa haittaa.
  • Yksityisyyden suojaa pitää kunnioittaa.
 3. Ylläpitäjät voivat antaa näitä sääntöjä täydentäviä erillisten laitteiden, ohjelmistojen ja verkkojen käyttöön liittyviä ohjeita.

YLLÄPITÄJIEN VELVOLLISUUDET

 1. Ylläpitäjät huolehtivat hyvien työskentelyolosuhteiden järjestämisestä. Nimetyt vastuuhenkilöt huolehtivat käytännössä ylläpidon toteuttamisesta.
 2. Verkon käyttöön annetaan käyttölupa hakemuksen perusteella Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellissä asuvalle henkilölle.
 3. Verkon käyttöä koskevat perusohjeet ovat saatavissa ylläpitäjiltä. Ylläpitäjät tiedottavat järjestelmiin tehtävistä muutoksista ja niiden vaikutuksista sekä antavat tarvittaessa opastusta.
 4. Ylläpitohenkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

YLLÄPITÄJIEN OIKEUDET

 1. Ylläpitohenkilökunnalla on velvollisuuksiensa hoitamiseksi lupa rajoittaa ja säädellä verkon käyttöä.
 2. Ylläpitäjillä on oikeus tutkia ja seurata verkon liikennettä.
 3. Ylläpitäjillä on oikeus kerätä lokitietoja sekä sisäänpäin että ulospäin menevästä liikenteestä.
 4. Ylläpitäjillä on oikeus katkaista yhteydet mikäli järjestelmän tilan kiireellinen selvittäminen häiriötilanteissa sitä edellyttää tai järjestelmien väärinkäyttöä epäillään.

KÄYTTÄJIEN VELVOLLISUUDET

 1. Hyvien työskentelyolojen mahdollistamiseksi tulee käyttäjien tuntea vastuunsa verkon käytössä.
 2. Jokaisen tulee aina käyttää omaa hänelle luovutettua tcp/ip numeroa. Tcp/ip numeron haltija vastaa siitä, että sitä käytetään sääntöjen mukaisesti.
 3. Käyttäjien tulee ottaa huomioon muut järjestelmän käyttäjät.
 4. Käyttäjien tulee huolehtia yhteiseen tietoturvallisuuteen liittyvistä asioista. Vaikka itsellä ei olisikaan erityistä suojattavaa, niin muilla saattaa olla.
 5. Annettavia ohjeita on noudatettava.

KÄYTTÄJIEN OIKEUDET

 1. Käyttöluvan saaneilla on oikeus käyttää tietoliikenneverkkoa tarvitsemillaan tavoilla kunhan käytössä huomioidaan käytön rajoitukset, lainsäädäntö ja muut verkon käyttäjät.
 2. Käyttäjät voivat tehdä ylläpitäjille palvelujen kehittämiseen liittyviä aloitteita.
 3. Käyttäjä voi tehdä yksilöidyn valituksen Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellille, jos hän on tyytymätön ylläpitohenkilöstön häneen kohdistamiin toimenpiteisiin.

KÄYTÖN RAJOITUKSET

 1. Hyvien tapojen vastaiseksi katsottavan aineiston ja tiedon levitys on verkon kautta (esimerkiksi WWW-palvelun kautta) kielletty.
 2. Epäsiveellisen taikka muun vastaavan, hyvien tapojen tai lakien vastaiseksi katsottavan aineiston käyttö ja tiedon levitys on verkon kautta (esimerkiksi WWW-palvelun kautta) kielletty.
 3. Muiden käyttäjien häiritseminen on kiellettyä. Kiellettyä on sekä suora häirintä että epäsuora, esimerkiksi tietoliikenneverkon kapasiteetin tuhlauksesta aiheutuva häirintä.
 4. Palvelinten sekä erilaisten ulkoa tuleviin yhteyksiin perustuvien palvelujen pystyttäminen verkkoon kytkettyyn koneeseen on kielletty.
 5. Verkkoon pyrkiminen väärällä tunnuksella on kiellettyä.
 6. Muiden laitteiden kuin henkilökohtaisen pc:n kytkeminen tietoliikenneverkkoon ilman ylläpitäjän antamaa lupaa on ehdottomasti kielletty. Verkkoon liitettyä laitetta saa käyttää ainoastaan itselle osoitetun tietoliikenteen vastaanottamiseen.
 7. Kaikenlainen verkkoliikenteen tarkkailu on kielletty.
 8. Tunnettujen ja tai uusien turvallisuusaukkojen etsiminen ja käyttäminen on kiellettyä.

VÄÄRINKÄYTÖKSET JA NIIDEN SEURAAMUKSET

 1. Tietoliikennejärjestelmien väärinkäyttö tarkoittaa kaikkea sitä toimintaa, joka
  • on lakien ja hyvien tapojen vastaista
  • häiritsee verkon käyttöä siihen tarkoitukseen, johon se on ensisijaisesti asetettu
  • aiheuttaa häiriöitä tietoliikenneverkossa, tai tähän verkkoon kuuluvassa muussa järjestelmässä
  • rikkoo annettuja sääntöjä
  • käyttää sellaisia järjestelmän osia tai piirteitä, joiden käyttö on ohjeissa kielletty
  • on järjestelmän vastuuhenkilön tai omistajan kieltämää
 2. Tietoverkon väärinkäyttötapauksiin sovelletaan ensisijaisesti ylläpitäjän omia selvitys- ja rajoitustoimia. Väärinkäyttöä epäiltäessä noudatetaan seuraavaa menettelyä:
  • järjestelmän ylläpitäjä ottaa yhteyttä käyttäjään ja selvittää mistä toiminnassa on kyse sekä ilmoittaa oman kantansa toiminnan jatkamiseen
  • väärinkäytöksen laadusta riippuen käyttäjälle voidaan antaa varoitus, käyttöön liittyviä rajoituksia tai käyttökielto
  • varoituksen, käyttörajoituksen, tai käyttökiellon voi antaa ylläpidon henkilökunta. Käyttökielto tulee kyseeseen verkon sisäisissä väärinkäyttötapauksissa
  • ylläpidon henkilöillä on oikeus, jos he katsovat sen välttämättömäksi, estää tai rajoittaa verkon käyttöä tutkinnan ajaksi
 3. Käyttäjien tulee ottaa huomioon, että henkilötietolaissa, rikoslaissa ja tekijänoikeuslaissa on atk:n käyttöä säänteleviä määräyksiä.
 4. Mikäli väärinkäytös on vakava tai teko muodostaa rikoksen, asia voidaan antaa poliisin tutkittavaksi.
 5. Väärinkäytöksen tehneeltä peritään väärinkäytön selvitystyöstä ja rajoittamisesta aiheutuneet kustannukset.

TIETOTURVA JA VASTUUT

Käyttäjä vastaa itse tietojensa suojauksesta ja laitteidensa tietoturvasta.
Toista käyttäjää koskevien tai hänelle kuuluvien tietojen etsiminen ja lukeminen on sallittu vain hänen luvallaan. Mikäli käyttäjä saa vahingossa haltuunsa muille osoitettuja tai kuuluvia tietoja, on niiden hyväksikäyttö, talteenotto ja levittäminen kiellettyä. Tapahtumasta on ilmoitettava verkon ylläpitohenkilökunnalle ja asianomaiselle käyttäjälle.

Vaikka verkon käytettävyys ja turvallisuus pyritään pitämään mahdollisimman korkeana, ei käyttökatkoksilta ja tietojärjestelmiin kohdistuvilta väärinkäytöksiltä kuitenkaan voida kokonaan välttyä. Verkon ylläpitäjä ei takaa verkon turvallisuutta ja luottamuksellisuutta eikä tiedon eheyttä. Verkon ylläpitäjä ei vastaa käyttäjälle aiheutuneesta vahingosta tai menetyksestä, joka johtuu verkon käytöstä.